શ્રી ચિંતનભાઈ, આર આર શેઠ પબ્લિકેશન પોતાનું મંતવ્ય આ બુક અંગે અહીં રજુ કરે છે. જો તમે એક નવોદિત લેખક, કવિ, વિદ્યાર્થી, ઉદ્યોગ સાહસિક, પુસ્તક, કલા અને સાહિત્ય પ્રેમી હોવ તો આ પુસ્તક તમારા માટે છે. મને ખાતરી છે કે આ પુસ્તક "તમે જ તમારા ઘડવૈયા" નું દરેક પ્રકરણ તમારી જિંદગી ના કોઈ ને કોઈ પડાવ સાથે સંકળાયેલું તમને લાગશે. આ પુસ્તક તમને આશાવાદી અને પ્રોત્સાહિત રીતે, જીવન માં આવતી દરેક મુશ્કેલીઓ નો ધ્રડપણે અને નક્કર સામનો કરી ને પોતાના સપના કેવી રીતે સાકાર કરી શકાય તે અંગે માર્ગદર્શન આપવા માટે લખેલું છે. આ પુસ્તક ક્રોસવર્ડ, એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી માટે અહીંયા અમારી સાથે સંકળાયેલા રહો. @RRShethBooks @anuritajadeja

Manjula Pooja Shroff, Pooja Manjula Shroff, Manjula Shroff, Pooja Shroff, Manjula Shroff DPS, Manjula Shroff DPS East, DPS East, DPS East Ahmedabad, Delhi Public School East, Delhi Public School East Ahmedabad, Principal DPS East, DPS East Nityananda, Manjula Shroff Nityanand, Manjula Shroff Nithyananda, Nityanand DPS East

Pooja Manjula Shroff, Manjula Pooja Shroff, Pooja Manjula Shroff, Manjula Shroff, Pooja Shroff, Manjula Shroff DPS, Manjula Shroff DPS East, DPS East, DPS East Ahmedabad, Delhi Public School East, Delhi Public School East Ahmedabad, Principal DPS East, DPS East Nityananda, Manjula Shroff Nityanand, Manjula Shroff Nithyananda, Nityanand DPS East

શ્રી ચિંતનભાઈ, આર આર શેઠ પબ્લિકેશન પોતાનું મંતવ્ય આ બુક અંગે અહીં રજુ કરે છે.

જો તમે એક નવોદિત લેખક, કવિ, વિદ્યાર્થી, ઉદ્યોગ સાહસિક, પુસ્તક, કલા અને સાહિત્ય પ્રેમી હોવ તો આ પુસ્તક તમારા માટે છે.

મને ખાતરી છે કે આ પુસ્તક "તમે જ તમારા ઘડવૈયા" નું દરેક પ્રકરણ તમારી જિંદગી ના કોઈ ને કોઈ પડાવ સાથે સંકળાયેલું તમને લાગશે. આ પુસ્તક તમને આશાવાદી અને પ્રોત્સાહિત રીતે, જીવન માં આવતી દરેક મુશ્કેલીઓ નો ધ્રડપણે અને નક્કર સામનો કરી ને પોતાના સપના કેવી રીતે સાકાર કરી શકાય તે અંગે માર્ગદર્શન આપવા માટે લખેલું છે.

આ પુસ્તક ક્રોસવર્ડ, એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

વધુ માહિતી માટે અહીંયા અમારી સાથે સંકળાયેલા રહો.
#success #mantras #musings #lifestory #inspiration #learnings #manjulapoojashroff#shroffism #MPS #kalorex
@RRShethBooks
@anuritajadeja

શ્રી ચિંતનભાઈ, આર આર શેઠ પબ્લિકેશન પોતાનું મંતવ્ય આ બુક અંગે અહીં રજુ કરે છે. જો તમે એક નવોદિત લેખક, કવિ, વિદ્યાર્થી, ઉદ્યોગ સાહસિક, પુસ્તક, કલા અને સાહિત્ય પ્રેમી હોવ તો આ પુસ્તક તમારા માટે છે. મને ખાતરી છે કે આ પુસ્તક "તમે જ તમારા ઘડવૈયા" નું દરેક પ્રકરણ તમારી જિંદગી ના કોઈ ને કોઈ પડાવ સાથે સંકળાયેલું તમને લાગશે. આ પુસ્તક તમને આશાવાદી અને પ્રોત્સાહિત રીતે, જીવન માં આવતી દરેક મુશ્કેલીઓ નો ધ્રડપણે અને નક્કર સામનો કરી ને પોતાના સપના કેવી રીતે સાકાર કરી શકાય તે અંગે માર્ગદર્શન આપવા માટે લખેલું છે. આ પુસ્તક ક્રોસવર્ડ, એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી માટે અહીંયા અમારી સાથે સંકળાયેલા રહો. #success #mantras #musings #lifestory #inspiration #learnings #manjulapoojashroff#shroffism #MPS #kalorex @RRShethBooks @anuritajadeja

Let's Connect

sm2p0