વાતચીત with Kashish : ઇજ્યુપ્રેનીયર ડૉ. મંજુલા પૂજા શ્રોફ સાથે મંગળવારે બપોરે ૩:૨૫ કલાકે, જુઓ માત્ર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર @itskashishsaiyadh

Manjula Pooja Shroff, Pooja Manjula Shroff, Manjula Shroff, Pooja Shroff, Manjula Shroff DPS, Manjula Shroff DPS East, DPS East, DPS East Ahmedabad, Delhi Public School East, Delhi Public School East Ahmedabad, Principal DPS East, DPS East Nityananda, Manjula Shroff Nityanand, Manjula Shroff Nithyananda, Nityanand DPS East

Pooja Manjula Shroff, Manjula Pooja Shroff, Pooja Manjula Shroff, Manjula Shroff, Pooja Shroff, Manjula Shroff DPS, Manjula Shroff DPS East, DPS East, DPS East Ahmedabad, Delhi Public School East, Delhi Public School East Ahmedabad, Principal DPS East, DPS East Nityananda, Manjula Shroff Nityanand, Manjula Shroff Nithyananda, Nityanand DPS East

વાતચીત with Kashish : ઇજ્યુપ્રેનીયર ડૉ. મંજુલા પૂજા શ્રોફ સાથે
મંગળવારે બપોરે ૩:૨૫ કલાકે, જુઓ માત્ર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર

@itskashishsaiyadh #Edupreneur #education #dpsschool #Gujaratfirst #KalorexGroup

વાતચીત with Kashish : ઇજ્યુપ્રેનીયર ડૉ. મંજુલા પૂજા શ્રોફ સાથે મંગળવારે બપોરે ૩:૨૫ કલાકે, જુઓ માત્ર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર @itskashishsaiyadh #Edupreneur #education #dpsschool #Gujaratfirst #KalorexGroup

Let's Connect

sm2p0